YuYao YinShu Green Food Co.,Ltd., CHINA

CHINA

October 23, 2012
Brands: Yinshu CIQ#3806002111
Products:
Frozen Baby Carrot, OU
Frozen Broad Bean Kernel, OU
Frozen Corn, OU
Frozen Green Peas, OU
Frozen Onion, OU
Frozen Salted Soybean Kernel, OU
Frozen Sugar Snap Pea, OU
Frozen Whole Green Bean, OU
Frozen Yellow Carrot, OU
Frozen Zucchini, OU