Affordable Glatt, LLC

New York, NY

February 4, 2014
Brands: Affordable Glatt, Ezra's Best, Glatt's Choice, Southern Glatt Kosher, Tevya's Ranch
Products:
Raw Beef, OU-Glatt
Beef Salami, OU-Glatt
Cooked Beef Tongue, OU-Glatt
Jerky, OU-Glatt
Pastrami, OU-Glatt